Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 063 588 755 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu webshop@mrbeansport.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 063 588 755, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu webshop@localhost.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice ( pogledajte ovde ). Robu zajedno sa obrascem Zahteva za reklamaciju ( preuzmite ovde) treba da pošaljete na adresu MR BEAN SPORT SHOP doo (sa naznakom za web shop), Kralja Aleksandra I Karadjordjevića br.23, 23000 Zrenjanin.

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste.

Obaveštenje za potrošače.

Ako potrošač nije zadovoljan kako je rešena reklamacija ili prigovor, potrošač ima mogućnost vansudskog rešavanja sporova, a trgovac je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.
Ovakav postupak se pokreće podnošenjem predloga potrošača Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, a koje dalje to prosleđuje telu koje je po mestu obavljanja vansudskog rešavanja potrošačkog spora najbliže mestu prebivališta potrošača, ili telu za koje Ministarstvo proceni da će postupak vansudskog rešavanja spora rešiti na najefikasniji i najcelishodniji način, imajući u vidu predlog potrošača (npr. vođenje postupka elektronskim putem, izbor tela najbližeg boravištu potrošača i sl.).

Vansudsko poravnanje ne predstavlja uslov za trgovca  da preinači svoju prvobitnu odluku.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.).

Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova može se videti na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekominikacija:  https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

Postupak vansudskog rešavanja potrošačkog spora
Predlog za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora
Član 159.Zakona O zaštiti potrošača „Sl. glasnik RS“, br. 88/2021
NAPOMENA: Ovaj član se primenjuje nakon 19. marta 2022. god.
Predlog sadrži:
1) ime, prezime, prebivalište ili boravište potrošača;
2) poslovno ime, sedište, poreski identifikacioni broj trgovca;
3) podatke o predmetu potrošačkog spora, uz opis činjeničnog stanja i dokaze kojima se utvrđuju činjenice;
4) predlog potrošača o ishodu potrošačkog spora;
5) izjavu da je potrošač prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu;
6) datum podnošenja reklamacije ili prigovora;
7) izjavu da spor nije u toku ili već rešen u sudskom, arbitražnom ili drugom postupku;
8) izjavu o načinu vođenja postupka (neposredno ili elektronskim putem);
9) datum i potpis potrošača.
Predlog potrošač dostavlja Ministarstvu, neposredno, preko pošte ili elektronskim putem.
Nakon prijema predloga iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo ga prosleđuje telu koje je po mestu obavljanja vansudskog rešavanja potrošačkog spora najbliže mestu prebivališta potrošača ili telu za koje Ministarstvo proceni da će postupak vansudskog rešavanja spora rešiti na najefikasniji i najcelishodniji način, imajući u vidu predlog potrošača (npr. vođenje postupka elektronskim putem, izbor tela najbližeg boravištu potrošača i sl.).
Predlog iz stava 1. ovog člana je neuredan ako ima nedostatke koji telo sprečavaju da postupa po njemu, ako nije razumljiv ili ako nije potpun. U tom slučaju telo u roku od pet dana od prijema predloga obaveštava potrošača na koji način da uredi predlog, i to u roku koji ne može biti kraći od pet dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi predlog u ostavljenom roku.
Ako potrošač ne uredi predlog u skladu sa stavom 4. ovog člana, smatraće se da je odustao.
Ako potrošač uredi predlog u skladu sa stavom 4. ovog člana, smatraće se da je predlog za vansudsko rešavanje potrošačkog spora podnet kada telo primi uređen predlog.

NAPOMENA: Potvrdom porudžbine, klikom na dugme PRIHVATAM, saglasni ste sa uslovima reklamacije.